Styrelse

00548157Ordförande

Jonas Alwall, e-post: jonas.alwall@mau.se

Vice ordförande

Britt-Marie Sundberg, e-post: brittmarie.sundberg@gmail.com

Kassaförvaltare

Birgitta Malmquist, e-post: b.m.ikoner@gmail.com

Ordinarie ledamöter

Christina Bergil

Bo Gentili

Bengt Liljenberg

Anders Ohlsson

Suppleanter

Agneta Hansson

Lennart Karlström

Birger Persson

Revisorer

Ann-Charlotte Thörnblad
Christel Lindvall

Revisorssuppleant

Inger Asker

Stadgar

§1 Hjalmar Gullberg-sällskapets ändamål

Verksamhetens ändamål är att främja intresse för och kunskapen om Hjalmar Gullbergs författarskap.
Arbetsformerna skall omfatta anordnande av program och utgivning av publikationer
samt i förekommande fall andra projekt och åtgärder, som styrelsen finner lämpliga.

§2. Medlemskap

Medlem av sällskapet är enskild eller juridisk person, som erlagt fastställd årsavgift.
Den som gjort sig särskilt förtjänt därav kan av årsmötet kallas till hedersledamot och därmed bli befriad från årsavgift.

§3. Styrelse

Sällskapets löpande angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av sju ledamöter och fyra suppleanter.
Styrelsen, som har sitt säte i Malmö, väljs på sällskapets årsmöte för en tid av två år.
Ordförande och kassaförvaltare utses av årsmötet, medan styrelsen inom sig utser vice ordföranden och sekreterare.
Styrelsen kan inom sig även utse ett arbetsutskott och för särskilt uppdrag adjungera medlem utanför styrelsen.
Styrelsen är beslutsför, då minst fem ledamöter, inklusive ordförande eller vice ordförande, är närvarande,
och utser inom sig personer med rätt att teckna sällskapets firma.
Styrelsen är gemensamt ansvarig för förvaltningen av sällskapets medel
och skall före utgången av februari månad till revisorerna överlämna bokslut över räkenskaperna
och berättelse över föregående kalenderårs verksamhet.
Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras.

§4. Valberedning

Årsmötet utser en valberedning om tre personer med uppgift att inför val framlägga namnförslag för årsmötet.
En av dessa tre utses av årsmötet till sammankallande.
Dennes mandattid är två år, de övrigas ett år.
Ledamot får ej tillhöra styrelsen.

§5. Revisorer

För granskning av sällskapets räkenskaper och förvaltning utser årsmötet två revisorer
och en revisorssuppleant för en tid av två år.

§6. Årsmötet

Årsmötet skall äga rum före april månads utgång och kallelse härtill av styrelsen utsändas senast tre veckor i förväg.
Årsmötets dagordning skall uppta följande:
Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet
Val av två justeringsmän.
Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande.
Styrelsens verksamhetsberättelse jämte resultat- och balansräkningar.
Revisorernas berättelse.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Val av ordförande.
Val av kassaförvaltare.
Val av övriga styrelseledamöter.
Val av valberedning.
Val av revisorer.
Fastställande av årsavgift.
Övriga ärenden som av styrelsen föreläggs årsmötet eller av medlem skriftligen anmälts till styrelsen.
Motioner skall inlämnas en vecka före årsmötet.

§7. Extra föreningsmöte

Styrelsen kan kalla till extra föreningsmöte på eget initiativ eller skall så göra, om minst en femtedel av medlemmarna begär detta.
Kallelse till sådant möte skall utgå senast tre veckor i förväg med angivande av ärende, som föranlett det extra mötet.

§8. Beslutsprocedur

Vid såväl styrelsens sammanträden som sällskapets möten äger vid omröstning
och lika röstetal ordföranden utslagsröst i sakfrågor medan lotten avgör i personfrågor.

§9. Stadgeändring

Förslag till ändring av sällskapets stadgar kan väckas av styrelsen eller av enskild medlam i så god tid
att förslaget till stadgeändring jämte styrelsens yttrande häröver kan bifogas kallelsen till årsmötet.
Beslut om stadgeändring fattas av årsmötet.

§10. Upplösning av sällskapet

Fråga om sällskapets upplösning skall behandlas av årsmötet och vara upptagen på en av styrelsen utsänd dagordning.
Om detta möte med tre fjärdedelars majoritet beslutar om upplösning,
skall kallelse till extra föreningsmöte om enbart denna fråga inom en månad utgå till medlemmarna.
Om förslaget även på detta möte antas av minst tre fjärdedelar av de närvarande, är sällskapet upplöst.
Sällskapets ekonomiska tillgångar skall därvid tillfalla Malmö stadsbibliotek att användas för komplettering och vård av dess Hjalmar Gullberg – samling.
Sällskapets arkiv skall införlivas med denna.

Malmö 1998-12-02
Revidering av stadgar 1999-05-12