Verksamhet

Verksamhet 2018

Hjalmar Gullberg-sällskapets styrelse har bestått av ordförande Bo Gentili, vice ordförande Curt Jacobsson, kassaförvaltare Birgitta Malmquist, sekreterare Jeanette Rosengren samt ordinarie ledamöter Arne Järtelius, Roger Johansson och Britt-Marie Sundberg.

Suppleanter har varit Jonas Alwall, Johan Asp, Agneta Hansson och Lennart Karlström.

Revisorerna har varit Ann-Charlotte Thörnblad och Bengt Härnqvist, revisorssuppleant Christel Lindvall.

Styrelsen hade under året 2018 fyra protokollförda sammanträden; den 19 mars, den 25 april, den 10 september och den 12 november.

Föreningen räknade vid slutet av året 217 medlemmar. Årsavgiften var 150 kr för enskild medlem och 200 kr för gifta par eller sammanboende.

Hjalmar Gullberg föddes år 1898. Hjalmar Gullberg-sällskapet bildades 1998 till hundraårsminnet av diktarens födelse och fyllde således tjugo år 2018. Detta firades dels genom en rik programverksamhet, dels genom att Sällskapets publicerade en skrift med titeln Vänskaper. Hjalmar Gullberg-studier.

Program under året

Söndagen den 8 april besökte Hjalmar Gullberg-sällskapet Svenska Gustafskyrkan i Köpenhamn.  Programmet inleddes med kaffe under vilket vi läste några dikter av Hjalmar Gullberg. Därefter berättade kyrkoherden Thomas Stoor om kyrkan och visade oss runt. Programmet avslutades med att professor Kjell-Åke Modéer höll föredraget ”Spel på taggtråd. Svensk-danska kulturmöten under svenska ´beredskapstiden´ och danska `Besaettelsen´1940–1945”. Programmet genomfördes i samarbete med Danskt-Svenskt Författarsällskap och med stöd av Svenska Ambassaden i Köpenhamn. Ett fyrtiotal åhörare hade mött upp. Programmet var mycket uppskattat.

Årsmötet hölls den 25 april på Skogshill, Marietorps allé i Malmö. Efter årsmötesförhandlingarna, höll professor emerita Jenny Westerström ett uppskattat föredrag medtiteln ”Främmande och nära på en och samma gång. Om vänskapen mellan Hjalmar Gullberg och Nils Ferlin”. Ett tjugotal medlemmar lyssnade uppmärksamt.

Söndagen den 15 september gjorde Hjalmar Gullberg-sällskapet en stadsvandring i diktarens kvarter i Malmö. Vandringen leddes av förre stadsantikvarien Anders Reisnert. Den avslutades på Stadsarkivet där Kerstin Martinsdotter berättar om och visar källor rörande Hjalmar Gullberg. Programmet, som var mycket uppskattat, hade lockat ett femtiotal Hjalmar Gullberg-vänner.

Måndagen den 15 oktober berättade musikjournalisten och författaren Carlhåkan Larsén ett föredrag med titeln ”Hjalmar Gullbergs vänskap och samarbete med tonsättaren Lars Erik Larsson”. Programmet ägde rum inför ett femtiotal intresserade åhörare i Hjalmar Gullberg-rummet på Malmö stadsbibliotek. Programmet var mycket uppskattat.

Hjalmar Gullberg-sällskapets verksamhetsår 2018 avslutades den 3 december i ABF:s lokaler i Malmö. Sällskapets ordförande Bo Gentili inledde och presenterade den nya boken Vänskaper varpå författaren och föredragshållaren – tillika medlemmen av Hjalmar Gullberg-sällskapets styrelse – Arne Järtelius höll ett intressant och uppskattat föredrag med titeln ”När Hjalmar Gullberg satt i Svenska Akademien och delade ut Nobelpriset”. I samband med programmet bjöd Hjalmar Gullberg-sällskapet sina medlemmar på kaffe och ”Nobeltårta”.

Förutom ovanstående program, som alla ägt rum i Malmö, har Hjalmar Gullberg-sällskapet också haft program utanför diktarens hemstad. Den 2 september höll Bo Gentili tillsammans men Britt-Marie Sundberg ett Hjalmar Gullberg-föredrag i Borgeby slott för medlemmar i Ernst Norlind-sällskapet. Den 29 september deltog Bo Gentili och Arne Järtelius med ett bokbord och föredrag på bokmässan i Göteborg, samt presenterades Hjalmar Gullberg-sällskapets nya bok Vänskaper. Den 21 oktober höll Bo Gentili, Arne Järtelius samt författaren och bokförläggaren Jonas Ellerström ett Hjalmar Gullberg-program i ABF-huset i Stockholm. Tillsammans lockade dessa tre föredrag drygt hundratalet åhörare.

Programverksamheten har möjliggjorts tack vare ekonomiskt stöd av Svenska Akademien.

Vänskaper. Hjalmar Gullberg-studier

Under 2017 beslutade Hjalmar Gullberg-sällskapets styrelse att gen ut en ny skrift, en antologi med uppsatser om och kring Hjalmar Gullbergs författarskap. Avsikten var att i skrift publicera några av dem föredrag som Sällskapet arrangerat. En arbetsgrupp bestående av Bo Gentili, Jeanette Rosengren, Arne Järtelius och Karin Leeb-Lundberg – alla medlemmar av Hjalmar Gullberg-sällskapets styrelse – tillsattes. I september 2018 låg boken klar, den femtonde i Hjalmar Gullberg-sällskapets skriftserie. Boken, som ges ut i samarbete med Kira förlag har titeln Vänskaper. Hjalmar Gullberg-studier och innehåller uppsatser av följande författare: Hjalmar Gullberg (tre tidigare opublicerade dikter), Kerstin Martinsdotter, Torsten Pettersson, Bo Gentili, Birgit Rausing, Arne Järtelius och Lennart Karlström, Kjell Åke Modéer, Kerstin Martinsdotter och Arne Järtelius, Jenny Westerström och Jonas Ellerström.

Boken har givits ut med stöd av Malmö Förskönings- och Planteringsförening. Den har blivit mycket uppskattad och har fått mycket goda omdömen där den har recenserats. En stor framgång är att Vänskaper. Hjalmar Gullberg-studier har fått stöd av Statens kulturråd, varför den har tillsänts samtliga Sveriges folkbibliotek.

Styrelsen förelägger nu verksamhetsberättelsen och ekonomisk berättelse för 2018 för årsmötets granskning. Vi vill tacka för förtroendet under det gångna året.

Bo Gentili                        Birgitta Malmquist                     JeanetteRosengren

Ordförande                      Kassör                                        Sekreterare