Verksamhet

Verksamhet 2022

Hjalmar Gullberg-sällskapets styrelse består sedan det årsmöte som hölls den 22 november 2022 av ordförande Jonas Alwall, vice ordförande Britt-Marie Sundberg, kassaförvaltare Birgitta Malmquist, sekreterare Anders Ohlsson samt ordinarie ledamöter Christina Bergil, Bo Gentili och Rebecka Lettevall.

Suppleant har varit Lennart Karlström. Efter årsmötet meddelade Agneta Hansson att hon var villig att ingå i styrelsen som suppleant.

Revisorerna har varit Ann-Charlotte Thörnblad och Christel Lindvall. Platsen som revisorssuppleant är vakant.

 Valet av ny styrelse föregicks av förberedande diskussioner avseende möjligheten till en nystart för sällskapet, vars verksamhet hade legat nere under Corona-pandemin. Vid ett möte den 25 augusti 2022 bildades en interimistisk styrelse med syfte att förbereda nystarten i form av ett årsmöte (22 november) och föra diskussioner om fortsatt verksamhet i form av programutbud och publikationer. Sådana förslag har tagits fram och programinslag kommer återigen att kunna genomföras i sällskapets regi med start efter sommaren 2023.

Ett arbete har också inletts med att uppdatera sällskapets hemsida. Ett tidigare färdigställt manuskript om Hjalmar Gullberg och Ola Hansson har förberetts för publicering och förväntas utkomma under hösten 2023.

 Styrelsen hade samma dag som årsmötet (22 november) ett protokollfört konstituerande styrelsemöte.

Föreningen räknade vid slutet av året 226 medlemmar. Årsavgiften var 200 kr för enskild medlem och 250 kr för gifta eller sammanboende par.