Recension av sällskapets nya skrift ”Möten med Hjalmar Gullberg”

8 april, 2016

Möten-med-Hjalmar-Gullberg-Möten med Hjalmar Gullberg
Publiceras i BTJ-häftet nr 11, 2016.
Lektör Inger Littberger Caisou-Rousseau

Möten med Hjalmar Gullberg (1898–1961) är ämnet för Hjalmar Gullberg-sällskapets nya volym. Här berättar Per Rydén om mötena mellan författaren och hans biograf Carl Fehrman, varpå Carl Fehrmans egen artikel på samma tema, tidigare publicerad i en festskrift, återges på nytt. För konkreta och mer symboliska möten mellan Anders Österling och Gullberg redogör Jenny Westerström, medan Bo Gentili kort och koncist beskriver konstnären Agda Holst och hennes porträtt av Gullberg. Torsten Pettersson gör en intressant tolkning av Gullbergs lyrik utifrån perspektivet utplåning av jaget, världen och Gud och visar hur provocerande framför allt den sene Gullberg är då han gestaltar utplåningen som en förutsättning för att människan ska bli sig själv. Karl-Olof Lidin avslutar med att ge exempel på sina försök att översätta Gullbergs dikter till engelska. Samtliga bidrag är välskrivna och förhållandevis lättlästa. Inte bara den hängivne Gullbergläsaren har behållning av denna bok